Podmínky zpracování osobních údajů

Společnost WAFE s.r.o., IČO: 04694651, se sídlem Kolbenova 931/40b, Praha 9, 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 251696 (dále jen „WAFE“), je správcem osobních údajů Uživatelů zpracovávaných v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů a soukromí (dále jen „Zásady“). Společnost WAFE zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Ode dne 25. května 2018 budou osobní údaje Uživatelů zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s platnými právními předpisy, které nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Na žádost uživatele podnikne WAFE s.r.o. veškeré kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Společnost WAFE zpracovává pouze osobní údaje, které jí Uživatelé poskytnou v souvislosti s návštěvou internetových stránek, vyplněním poptávkového formuláře, dotazníků, uzavřením Smlouvy (kupní nebo o dílo) na produkty WAFE nebo používáním nástroje myWAFE na stránce https://my.wafe.eu/cs/sign/in.  

Jedná se zejména o tyto osobní údaje, které Uživatelé sdělují:

 • e-mailová adresa,
 • telefon,
 • jméno a příjmení,
 • číslo bankovního účtu,
 • adresa plánované nebo aktuální stavby,
 • technické parametry stavby (počet pokojů, počet pater, projekt)

a dále osobní údaje, které od Uživatelů získáváme tak, že využívají produkt WAFE, pokud je připojený do sítě Internet: 

 • IP adresa Zařízení Uživatele,
 • základní geografická lokace,
 • provozní parametry jednotky (teplota, vlhkost, úroveň CO2).

Hlavním důvodem, proč společnost WAFE zpracovává osobní údaje svých Uživatelů je, aby mohla komunikovat o stavebním projektu potenciálního zákazníka a o společném zájmu realizace technologie WAFE ve stavebním projektu zákazníka, případně aby mohla zajistit a neustále zvyšovat kvalitu, ovládání a bezpečnost svých produktů.

Osobní údaje Uživatelů společnost WAFE dále zpracovává za účelem:

 • zlepšení kvality a dalšího vývoje produktů WAFE,
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou Produkty WAFE používány,
 • zasílání obchodních sdělení a obsahových newsletterů.

WAFE s.r.o. může provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších banner nebo sekci a počet kliknutí na jednotlivý banner nebo sekci. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskusních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek, mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a WAFE s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies.

Společnost WAFE chrání a zajišťuje bezpečnost Vašich osobních údajů. Pečlivě vybírá své partnery, kterým tato data svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou obchodní partneři WAFE s.r.o. poskytující doplňkové služby k výrobkům a službám WAFE s.r.o. (projektantské práce, architektonické práce, montážní a servisní práce a další), služby související s marketingovým oslovením zákazníků a další. Seznam těchto osob dodá WAFE s.r.o. zákazníkovi na vyžádání.

Společnost WAFE může Vaše osobní údaje zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, dále například též na základě jejího oprávněného zájmu (zejména zpracování osobních údajů za účelem přímého obchodního jednání či marketingu) či pro plnění uzavřené Smlouvy v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému plnění nezbytné. Společnost WAFE může mít přístup do komerčních databází takových třetích stran, které spravují a zpracovávají osobní údaje, jednají v souladu se svým obchodním zájmem a jsou oprávněny poskytnout přístup společnosti WAFE. Pokud společnost WAFE pracuje s databázemi třetích stran tak, že stahuje nebo reprodukuje její obsah na svých zařízeních, dělá tak pouze do ukončení obchodního případu resp. oprávněného zájmu.

Rádi bychom vám potvrdili, že ve vztahu k Vašim osobním údajůms jejichž zpracování jste nám udělali souhlas, máte právo tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat. 

Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). V případě, že byl souhlas udělen elektronicky, lze jej odvolat jednoduše kliknutím na URL odkaz v e-mailu, který byl zaslán při potvrzení o registraci. Je potřeba si tento e-mail uchovat. Elektronicky udělený souhlas lze rovněž odvolat zasláním emailové zprávy na adresu info@wafe.cz. Písemně udělený souhlas lze odvolat vyplněním příslušného formuláře v sídle Správce.

Zpracování osobních údajů, které jste nám poskytly na základě Vašeho souhlasu bude probíhat po dobu nejvýše 5 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán dříve. Osobní údaje, které zpracováváme na základě jiného právního základu, zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou.

V případě dotazu na téma ochrana osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese info@wafe.eu, či písemně na adrese Kolbenova 931/40b, Praha 9, 190 00.

V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.